Certificarea si Avantajele ei
Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii este centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C., fostul CNFPA) şi monitorizat permanent de către aceasta.

În calitate de Centru de evaluare şi certificare a competenĹŁelor, Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii este autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC, fostul CNFPA) să efectueze procese de evaluare şi să elibereze certificate de competenţe profesionale pentru următoarele ocupaţii, conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR):
•    Tehnician staţii de emisie Radio-Tv.-cod COR 352206;
•    Tehnician staţii de radiorelee şi satelit – cod COR 352207;
•    Radioelectronist staţii de emisie Radio-Tv. – cod COR 352133;
•    Radioelectronist staţii de radiorelee şi satelit – cod COR 352212;
•    Pilonist-Antenist – cod COR 352209;
•    Formator – cod COR 242401.
Procesele de evaluare a competenţelor profesionale se finalizează cu certificate de competenţă profesională, recunoscute pe piaţa muncii, având valoarea documentelor de studiu. Evaluarea de competenţe profesionale are la bază standarde ocupaţionale.

Prin evaluarea bazată pe standarde ocupaţionale sunt analizate cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice ale candidaţilor, în contextul specific al aplicării lor Ă®n condiţii reale de muncă.

Acesta metodă de evaluare a competenţelor evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a efectua activităţi şi a obţine rezultate la nivelul calitativ descris în standard. Evaluarea candidaţilor se realizează printr-un complex de metode de evaluare care au o bază solidă, verificată şi permanent adaptată înnoirilor: observare directă, simulare, proiecte, teste scrise, interviuri, rapoarte de analiză etc.

Procesele de evaluare sunt realizate de către un evaluator certificat de CNFPA/ANC pe baza standardului ocupaţional “Evaluator de competenţe profesionale”, recunoscut ca specialist Ă®n ocupaţia respectivă. Acest sistem prezintă avantaje atât pentru deţinătorul certificatului de competenţă, cât şi pentru angajator:

Avantajele certificatului de competenţă pentru pentru deţinător:
•    Recunoaşterea Certificatelor de Competenţă Profesională de către Ministerul Muncii şi înscrierea acestora în Cartea de Muncă;
•    Garantarea capacităţii dvs de a activa în ocupaţia pentru care deţineţi Certificat de Competenţe Profesionale, cu menţionarea competenţelor dobândite;
•    Posibilitatea obţinerii graduale a tuturor unităţilor de competenţă din cadrul Standardului Ocupaţional;
•    Recunoaşterea competenţelor profesionale la nivel naţional, indiferent de modul în care au fost dobândite: cursuri de specializare, la locul de muncă, autoinstruire;
•    Creşterea încrederii în sine;
•    Cunoaşterea propriilor nevoi de perfecţionare.
Avantajele evaluării competenţelor pentru angajator :
•    Cunoaşterea potenţialului echipei şi a nevoilor de formare a angajaţilor;
•    Posibilitatea focalizării programelor de formare profesională a angajaţilor doar pe competenţele care nu au fost incă dobândite, ceea ce conduce la reducerea costurilor necesare formării;
•    Garantarea calitătii produlului/serviciului oferit de companie;
•    Posibilitatea de  recrutare / selectare / promovare a  angajaţilor pe baza competenţelor profesionale înscrise pe certificatul de competenţă.